รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City -HSC)” และ Senior Complex ใน อ.บางละมุง

วันที่ (25 ม.ค. 62) เวลา 08.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC)” และ Senior Complex ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง พม. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 950 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
     พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการดำเนินโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีเกิดความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงมีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC)” ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการนำพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ดังกล่าว มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ฯ อย่างบูรณาการ ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาจากงบประมาณจากภาครัฐ ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ผสมผสานแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมกับการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design และการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบ Mixed-use ที่มีทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์สุขภาพ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคม ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การค้า สำนักงาน และศูนย์ความบันเทิง เป็นต้น เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านสังคมแบบครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน
 
     พลเอก อนันตพร กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” มีการดำเนินการ 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 9 รวมทั้งเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในการสร้าง Complex และ Community Mall โดยวางแผนที่จะดำเนินการบนพื้นที่ของกระทรวง พม. จำนวน 667 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ ระยะที่ 2 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการ เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) เต็มรูปแบบ ทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์ สำหรับวันนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” และ Senior Complex และประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้ประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้รับทราบถึงการให้บริการด้านสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย ห้องบริการทางการแพทย์ ห้องบริการ IT ห้องจำลองอารยสถาปัตย์ ห้องประชุม ศูนย์บริการครอบครัวเพื่อคนทุกวัย และกิจกรรมอบรม จิตอาสาเพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะพื้นที่การพัฒนาและยกระดับเป็น เมืองสร้างสุข (Happiness Social City – HSC) อาทิ สวนสมเด็จย่า สนามฟุตบอล ลานธรรมมะ พื้นที่ก่อสร้าง Senior Complex สวนการเรียนรู้ด้านการดูแลคนพิการ และ 36 Coffee (ร้านกาแฟ และศูนย์จำหน่วยผลิตภัณฑ์) เป็นต้น ขณะนี้ กระทรวง พม. ได้เปิดบริการให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้ามาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ทั้งในส่วนของ Center Club House สำหรับการจัดประชุมและสัมมนา สนามกีฬา และศูนย์อบรมและศึกษาดูงานด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ห้องพัก ห้องฝึกอบรม และสถานที่สำหรับศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริง
 
     “ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าถึงบริการด้านสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม อีกทั้งก่อให้เกิดการสร้างงาน เพิ่มรายอย่างมั่นคง จากการลงทุนเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน เป็นการลดการพึ่งพาจากงบประมาณจากภาครัฐ รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ โดยการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและรองรับการเจริญเติบโตภายใต้โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาพื้นที่ตัวอย่างในการบูรณาการของงานด้านสังคมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีพื้นที่ต้นแบบสำหรับศึกษาดูงานและศูนย์อบรมเพื่อการเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมในอนาคต” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย